מוצר נוסף בהצלחה
אנחנו מתרחבים!
ולכן אנחנו נאלצים להפסיק עם מכירת המוצרים עד הבית.
פרטים נוספים בעמוד 'איפה ניתן למצוא את הגבינשיו?'

ברוכים הבאים לאתר ”מוצרי איכות מבית עדיקא”. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון 050-7770801 או לכתובת המייל Adika.Vegan.Food@gmail.com.

• הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

• החנות משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בה בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

• אתר ”מוצרי איכות מבית עדיקא” הינו אתר אינטרנט (להלן: ”מוצרי איכות מבית עדיקא”, ”החנות” או “האתר”) המתוחזק על ידי חברת "עדיקא", ח.פ: 303172605, Adika.Vegan.Food@gmail.com.

• כל אדם או חברה המבצע/ת גלישה בחנות ו/או פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם/חברה המבצע/ת רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו (להלן:”הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב-”מוצרי איכות מבית עדיקא” יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד ”מוצרי איכות מבית עדיקא” ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של ”מוצרי איכות מבית עדיקא” על פי תקנון זה. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

• תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

• השירות שניתן במסגרת ”מוצרי איכות מבית עדיקא” מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי ”מוצרי איכות מבית עדיקא” לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, ניתן ללחוץ על הלינק אזורי השירות ומדיניות המשלוחים ולעיין ברשימת היישובים בהם מתבצעת חלוקה. יובהר כי על אף האמור לעיל ל”מוצרי איכות מבית עדיקא” הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

• אספקת מוצרים שנרכשו ב”מוצרי איכות מבית עדיקא” אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות וזמין לקבל את המוצרים, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי ”מוצרי איכות מבית עדיקא” בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב”מוצרי איכות מבית עדיקא” לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות ”מוצרי איכות מבית עדיקא”, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

• תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

• שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”).

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב”מוצרי איכות מבית עדיקא”. ”מוצרי איכות מבית עדיקא” רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.

• אופן הצגת המוצרים ב”מוצרי איכות מבית עדיקא” יקבע על ידי ”מוצרי איכות מבית עדיקא” מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את ”מוצרי איכות מבית עדיקא”.

• מחירי המוצרים שיפורסמו ב-”מוצרי איכות מבית עדיקא” הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ”מוצרי איכות מבית עדיקא” ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. ”מוצרי איכות מבית עדיקא” תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

• מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.

• מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ) אלא אם צויין מפורשות אחרת.

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

• החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

• לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ימשיך הקונה בעמוד "עגלת הקניות" ל"אישור קנייה" ושם ימלא את פרטיו המלאים ולאחר מכן יסתיים הליך הקנייה האינטרנטי.

• השלמת הליך המכירה יבוצע לאחר אימות תשלום העיסקה ולאחר שבוצעה בדיקה המוודאה שהמוצר המבוקש קיים במלאי וההזמנה יוצאת בשלמותה.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב”מוצרי איכות מבית עדיקא” וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

• מובהר כי שירות ”מוצרי איכות מבית עדיקא” אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

• התשלום בגין קנייה באתר יתבצע או במזומן או באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “לתשלום”.

• על אף האמור לעיל ”מוצרי איכות מבית עדיקא” שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

• הקלדה של הזמנה באתר ”מוצרי איכות מבית עדיקא” אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בדף אזורי השירות ומדיניות המשלוחים. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של ”מוצרי איכות מבית עדיקא”.

• הזמנות מתאפשרות רק דרך האתר.

• שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה יתאפשר בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות בלבד באמצעות הטלפון (050-7770801). שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של ”מוצרי איכות מבית עדיקא”, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו”מוצרי איכות מבית עדיקא” אינה מחויבת למועדים אלה.

• בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח על פי המוגדר בדף אזורי השירות ומדיניות המשלוחים.

• מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

• מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו”מוצרי איכות מבית עדיקא” שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

•”מוצרי איכות מבית עדיקא” יבצעו מאמצים לספק את המשלוח לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח במעמד ביצוע ההזמנה עד 7 ימי עסקים לכל אזורי השירות למעט אזור החלוקה 'אשדוד - באר שבע' (לאזור החלוקה 'אשדוד - באר שבע' עד 14 ימי עסקים) מרגע אישור ההזמנה בטווח הזמנים המפורט בדף אזורי השירות ומדיניות המשלוחים. טווח שעות לאספקה יתואם מול מי מטעם ”מוצרי איכות מבית עדיקא” כאשר יתכן חלון זמנים של חצי שעה לפני ואחרי מועד האספקה שנקבע. במידה ומועד האספקה יוקדם או יאחר ביותר מחצי שעה, יקבל הלקוח עדכון טלפוני.

• בעת הזמנה ראשונה יתבקש הלקוח לענות לשיחה מצד ”מוצרי איכות מבית עדיקא” שתבקש לוודא את נכונות פרטי הכתובת.

• זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, ”מוצרי איכות מבית עדיקא” אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי ”מוצרי איכות מבית עדיקא” בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. ”מוצרי איכות מבית עדיקא” תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

• במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שירות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל.

• מובהר כי המוצרים של ”מוצרי איכות מבית עדיקא” מחויבים בהקפאה ולכן לא תינתן אפשרות להשאיר את ההזמנה ליד הדלת או אצל שכן.

• אי עמידת ”מוצרי איכות מבית עדיקא” במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל”מוצרי איכות מבית עדיקא” בגין האספקה.

• למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי ”מוצרי איכות מבית עדיקא”.

• לקוח רשאי לבטל הזמנה כל עוד שהזמנתו עדיין לא בשלבי הכנה לקראת שילוח.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה.

• יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות ”מוצרי איכות מבית עדיקא”. ( להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations )

•  ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.
•  במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
• אם סופק המוצר ללקוח, חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
• מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח.
• החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
• • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
• • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
• הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
• במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

• • • מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה: http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

• על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

• במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך טלפונית בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מי מטעם ”מוצרי איכות מבית עדיקא”, יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

• ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

• אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

• התמונות הינן להמחשה בלבד.

• תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

• שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכון במוצר ולפרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה, ניתן לפנות בטלפון: 050-7770801 או בדוא"ל: Adika.Vegan.Food@gmail.com בהתאם לשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ”מוצרי איכות מבית עדיקא” ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב”מוצרי איכות מבית עדיקא” ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב”מוצרי איכות מבית עדיקא” וכד’.

• הלקוח פוטר את ”מוצרי איכות מבית עדיקא” מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

• על ההתקשרות בין הלקוח לבין ”מוצרי איכות מבית עדיקא” במסגרת ”מוצרי איכות מבית עדיקא” ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

• בהצטרפותו כלקוח, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגרי המידע של ”מוצרי איכות מבית עדיקא” לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד הקניות באתר. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. .

• על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין ”מוצרי איכות מבית עדיקא” תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

• במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל”מוצרי איכות מבית עדיקא” בכתב בהתאם להוראות כל דין.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

• הקניין הרוחני ב”מוצרי איכות מבית עדיקא”, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של ”מוצרי איכות מבית עדיקא”, או של צדדים שלישיים ש”מוצרי איכות מבית עדיקא” קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

• ”מוצרי איכות מבית עדיקא” שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

• השמות ”עדיקא”, ”גבינשיו”, ”מוצרי איכות מבית עדיקא” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של ”מוצרי איכות מבית עדיקא” הם בבעלות מלאה ובלעדית של ”מוצרי איכות מבית עדיקא”, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

• כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

• האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ”מוצרי איכות מבית עדיקא”.

תאריך עדכון אחרון 1.5.20